LV=Insurance County Championship: Kent v Yorkshire (Day 4)